Privacyverklaring Ha-Ra Kleefstra

Wij respecteren de privacy van onze business partners, relaties en bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Contactgegevens:
Ha-Ra Kleefstra, De Heerlijkheid 22, 8334 SZ Tuk (Steenwijk) (OV)
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:
Mevrouw Y. Kleefstra, telefoonnummer 06-11792616, e-mail: info@hara-kleefstra.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, email-adres. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een persoonsgegeven. Een combinatie van gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, daarop is privacywetgeving van toepassing. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur, deze worden door Ha-Ra Kleefstra niet geregistreerd.

Doeleinden en rechtsgrond gegevensverwerking:
Wij gebruiken uw algemene persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende rechtsgronden. Wij zetten ze voor u op een rij:

  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt TOT HET LEVEREN VAN DIENSTEN / WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN.
    Indien u ons opdracht geeft worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  • Op grond van een gerechtvaardigd belang verwerken we uw gegevens voor het onderhouden van contact met u en voor verbetering van de dienstverlening  (onder andere van de website).
    Op deze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers individueel te identificeren. Dit heeft tot doel om deze website te optimaliseren en meer gerichte informatie op de website te kunnen plaatsen.
    Daarnaast worden uw contactgegevens bijgehouden in ons klantsysteem om onze product- en dienstinformatie en gerichte marketingacties uit te kunnen voeren, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door haar opgeslagen op servers. Deze kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en rapporteert hierover aan ons.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk verplicht wordt. Wij hebben hier geen invloed op.
We hechten er belang aan geen onevenredige inbreuk te maken op uw privacy en verwerken bij marketingacties dan ook geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens.

Beveiliging
Wij beschermen de aan ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls en twee staps-authenticatie tot de data. Indien u toch denkt dat uw data misbruikt zijn, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens treft u in deze verklaring aan.

Bewaartermijn
De door u in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de nakoming van onze wettelijke verplichtingen verstrekte gegeven worden gearchiveerd en 7 jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd.
De door u enkel in het kader van marketingactiviteiten en verbetering van onze dienstverlening beschikbaar gestelde gegevens worden bewaard tot 2 jaar nadat deze voor het laatst gebruikt zijn.

Recht op inzage, rectificatie, verwijdering
Indien u uw gegevens in wenst te zien of wenst te rectificeren kunt u hier via de email info@hara-kleefstra.nl om verzoeken.
Indien het gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw reeds verleende toestemming, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij het gebruik van uw gegevens zullen staken en uw gegevens niet meer zullen gebruiken.

Derde partijen die de gegevens ontvangen
Indien u ons een opdracht heeft verstrekt is het mogelijk dat uw gegevens tevens worden doorgegeven aan betrokkenen bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld onze logistieke partners.
Tevens kunnen uw gegevens worden ingezien door de ondernemingen die in opdracht van ons diensten verlenen, zoals financiële dienstverlening en ict-ondersteuning. Met deze bedrijven hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten waarin zij garanderen dat zij voldoen aan het beschermingsniveau van de AVG.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.hara-kleefstra.nl) worden gepubliceerd.

Klachten?
Als u klachten heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u deze bij ons melden. Wij vinden graag een oplossing met u. Komen wij er niet uit? Dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.